Общи условия

Настоящите условия са валидни и приложими за клиенти на онлайн магазина на ChairsBG, намиращ се на www.chairs.bg.

ПроКонтракт ООД (наричана по-долу за краткост ChairsBG) е онлайн магазин на територията на Република България, предлагащ широк асортимент от столове, мебели, аксесоари както и други типове обзавеждане като спортни седалки, метални гардероби и шкафове и т.н.

Актуална информация за поддържаните и предлагани услуги потребителите могат да намерят в Интернет страницата на ChairsBG – www.chairs.bg и на телефон за информация и поръчки 0876 472 791.

I. Общи положения

1. Общите условия на ChairsBG се прилагат за всички сделки между ChairsBG и негови Клиенти – физически и юридически лица по повод на предлагани от www.chairs.bg стоки и услуги, освен ако прилагането им не е изключено изрично с писмен договор.

2. Общите условия действат, считано от най-ранното от:
а) отправяне на оферта от ChairsBG;
б) заявяване на стока/услуга от Клиента;
в) сключването на индивидуален писмен договор, който не изключва прилагането на Общите условия;
г) настъпване на друго релевантно обстоятелство.

За избягване на съмнение се счита, че Общите условия действат не по-късно от момента на предаване на стоките/услугите.

3. В случай, че отделни клаузи на Общите условия станат изцяло или частично недействителни, в това число в разрез с повелителни норми на действащото законодателство, недействителността им не засяга валидността на останалите условия или обвързващата им сила. Страните ще предоговорят, с добра воля, условията на всяка недействителна клауза, а при невъзможност за постигане на съгласие, същата ще бъде заменена по право от съответната повелителна правна норма.

II. Оферти и поръчки

1. Офертите на ChairsBG са обвързващи до изтичане на определения в тях срок. Условията по офертите са конфиденциални и се отнасят само и единствено до Клиента, за когото е изготвена. Всякакви устни договорки, включително такива между Клиента и служители нa chairs.bg, имат сила след надлежното им писмено потвърждение от страна на ChairsBG.

2. Поръчка/заявка на Клиента става обвързваща за ChairsBG, само ако:
2.1. е извършена в писмена форма с изрично посочване на стоката на Интернет страницата www.chairs.bg или на обявения телефон за информация и поръчки (0876 472 791),
2.2. е потвърдена от ChairsBG в писмена форма, по телефон или чрез извършване на доставка в съответствие на поръчката.

III. Доставки

Поръчаните от Клиента продукти ще бъдат доставени на посочения от него адрес както следва:
– Всички поръчки, направени на www.chairs.bg или на телефон 0876 472 791 се доставят в рамките на 2 работни дни за гр. София и до 5 работни дни до всички областни градове на страната.
– За всички останали населени места поръчките се доставят в рамките на 7 работни дни след потвърждение на поръчката.
– Някои продукти на уебсайта www.chairs.bg са с удължен срок на доставка. Пример за такива продукти са столовете и мебели по поръчка или тези, които се внасят от чужбина. В описанието на тези продукти се съдържа информация за конкретните срокове на доставка, като най-често те са 15 или 30 работни дни.

При промяна на срока за доставка по дадена поръчка, Клиентът ще бъде предварително уведомен с email, телефонно обаждане или SMS.

Доставката до адрес на Клиента е безплатна за всички поръчки освен ако не е упоменато изрично в описанието на продукта друго.

ChairsBG предлага и монтаж на всички видове столове, мебел и аксесоари на сайта. В случай, че Клиентът желае монтаж от наша страна, стойността на монтажните разходи е упомената в описанието на всеки продукт.

ChairsBG има право да извършва частично доставки и/или да се освободи от задължението си за доставка, в случай, че складовата наличност от съответната стока не е достатъчна, за което Клиентът ще бъде предварително уведомен.

Рискът от случайното повреждане/ погиване на стоките, както и рискът от всякакви разходи, които биха могли да възникнат във връзка със стоките, в това число разходи за тяхното съхранение, се прехвърлят върху Клиента в момента на предаване на стоките на Клиента. Извършеното предаване на Клиента се удостоверява с двустранно подписан Приемно-предавателен протокол или Стокова разписка.

Клиентът се задължава да оказва възможното съдействие на ChairsBG във връзка с доставката, както и да го уведомява за обстоятелства, които могат да затруднят доставката.

Стоките се доставят с качество и с опаковка, според действащите изисквания за съответния вид стока.

Клиентът се задължава да използва стоките в съответствие с тяхното предназначение и спазвайки точно предоставените му инструкции за употреба. Използването, третирането, обработването /ремонта/ на стоките от Клиента се осъществява за негов риск. ChairsBG не носи отговорност за съответствието на доставените стоки с целите, за които Клиентът възнамерява да ги използва, нито за вреди, от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от обработването/ремонта, които Клиентът самоволно е предприел.

Предлаганите от ChairsBG стоки са с ниво на безопасност, съгласно действащите норми за безопасност, инструкции за експлоатация и всяко друго писмено указание, дадено от производителя на конкретната стока. ChairsBG не носи отговорност за спазването от страна на Клиента на приложимите изисквания за безопасност и екологични норми.

ChairsBG не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или друго обстоятелство извън контрола на ChairsBG). При форсмажорен случай, Клиентът няма право да отменя/отказва приемането на доставки, извършени със забавяне.

Клиентът има право да даде на ChairsBG разумен срок за изпълнение, след изтичането на който, при липса на изпълнение, има право да откаже доставката и/или да прекрати договора чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие.

Собствеността на стоките преминава върху Клиента с пълното изплащане на всички суми, дължими от Клиента, с оглед на отношенията му с ChairsBG.

IV. Цени и плащане

Клиентът заплаща на ChairsBG стоките по цени, в сила към датата на извършване на продажбата или по други цени, изрично и предварително писмено договорени между страните. Клиентът се съгласява, че ChairsBG може да променя едностранно обявените цени на стоките, като промяната влиза в сила незабавно след уведомяването, което се счита за извършено чрез обявяването на новите цени в Интернет страницата на ChairsBG. Вече потвърдените поръчки за доставка на стоки се заплащат по цени, действащи към момента на потвърждаване на поръчката.

Продуктите от електронния магазин на ChairsBG могат за бъдат заплатени по няколко начина, в зависимост от предпочитанията на клиента:

  1. Наложен платеж. В случай, че избраните от Клиента продукти са на стойност над 1000 лв. с ДДС или са с доставка от 15 или повече работни дни, е необходимо предварително заплащане на част от сумата посредством банков превод или в брой в представителен офис на ChairsBG.

  2. Банков път(превод). При избор на този метод Клиентът може да извърши банков превод към сметката на ChairsBG. При извършване на поръчка, Клиентът ще получи писмо с банковите данни на ChairsBG. Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на превода.

  3. Плащане чрез интегриран пос терминал – „ВПОС“. При избор на този метод Клиентът може да плати направената от него поръчка с кредитна карта. Проконтракт ООД декларира, че не съхранява данни за карти във връзка с извършените плащания. 

4. При рекламация сумата се възстановява по същата карта/сметка, от която е направено плащането.

V. Рекламации

1. Рекламация:
Рекламации за липси и други явни недостатъци могат да бъдат предявени при приемане на стоките от Клиента. В противен случай, стоките се считат за приети. В случай на своевременна, точна и основателна рекламация за недостатъци, ChairsBG предприема необходимите действия, съгласно действащото законодателство, като транспортните разходи по връщането на стоката са за сметка на ChairsBG.

Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете съгласно българското законодателство. При наличие на рекламация, Клиентът трябва да подаде сигнал устно или писмено на тел. 0876 472 791 или на [email protected]. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава рекламацията:
1.касова бележка или фактура,
2.снимков материал
3.други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното.
Вследствие на рекламацията ChairsBG регистрира и предприема необходимите действия съгласно действащото законодателство. В случай, че Клиентът не предяви рекламация пред ChairsBG в законовите срокове, то това се приема за одобрение на стоките.

За стоките, за които има търговска гаранция, рекламациите се удовлетворяват в съответствие с условията на гаранцията.

2. Връщане на стока:
Според Закона за защита на потребителите Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от поръчания продукт в срок от 14 дни, считано от датата на получаването му. Единственото задължително условие в този случай е стоките да са в първоначалния търговски вид, без нарушена опаковка и без да са използвани. В този случай разходите по доставката са за сметка на Клиента. При неизпълнение на тези условия, ChairsBG си запазва правото да не приеме върнатата стока и съответно да не изплати направените разходи при закупуването им от клиента.

След приемане на върнати стоки в срок и прегледа им, стойността им се възстановява на Клиента в пълен размер не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е заявил връщане на стоката. Всеки Клиент е длъжен да съхранява получените от ChairsBG продукти, тяхното качество и безопасност до момента на връщането им на ChairsBG.

VI. Отговорност

1. ChairsBG отговаря само за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение. ChairsBG носи отговорност само за преките вреди от доставката. В случай на забава за доставка, отговорността на ChairsBG не може да надвишава 10 % (десет процента) от стойността на доставката, съгласно издадената фактура.

2. ChairsBG не носи отговорност за забавено приемане или необоснован отказ за приемане на стоки от Клиента. При забава за приемане и/или необоснован отказ за приемане на стоки, Клиентът не се освобождава от задължението си за заплащане на доставените му стоки. Клиентът заплаща на ChairsBG всички произтекли разходи от неоснователния отказ и/или забава за приемане на стоките, включително но не изчерпателно разходите за тяхното съхранение и транспортиране.

3. Клиентът няма право да прихваща свои вземания с вземания на ChairsBG, освен ако същите не са предварително договорени и изрично писмено признати от ChairsBG.

4. В случай на забавяне на плащане, Клиентът дължи на ChairsBG неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет десети процента) от стойността на дължимата сума за всеки ден забавяне до окончателното й изплащане, освен ако страните писмено не са уговорили помежду си друга неустойка. Това не лишава ChairsBG от правото да претендира реално претърпените вреди, надвишаващи размера на неустойката. Клиентът заплаща и всички разходи, свързани със съдебното и/или извънсъдебното събиране на вземанията. Плащания, извършени в брой на представители на ChairsBG имат погасителен ефект само когато съответният представител разполага с изрични правомощия за получаване на плащания. В случай на забава за плащане на дължими суми с повече от 20 (двадесет) календарни дни, ChairsBG има право да прекрати чрез отправяне на писмено предизвестие с незабавно действие, всички преференциални условия, в полза на Клиента, ако са уговорени такива, в това число търговски отстъпки и др., както така и по своя преценка да прекрати едностранно договора.

5. ChairsBG може да предостави правото на Клиента да прави заявки и да получава доставки без оглед на падежите на плащанията по вече издадени фактури, като във всеки един период от време сумата на доставените, но все още незаплатени стоки от Клиента не може да надхвърля изрично посочената сума, която страните наричат помежду си и приемат за „стоков кредитен лимит“.

6. При надхвърляне на стоковия кредитен лимит, ChairsBG има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок, в който Клиентът трябва да извърши плащания по предходни доставки, така че да попадне в рамките на стоковия кредитен лимит. ChairsBG има право да откаже или забави изпълнението на текуща заявка за определен от него срок и в случаите, когато е налице забава в плащането на вече извършени доставки, независимо дали е достигнат стоковия кредитен лимит или не.

7. В случай, че ChairsBG и Клиентът постигнат съгласие за отложено плащане, с оглед точното и добросъвестно изпълнение на задълженията на Клиента за заплащане в срок да доставените му стоки, да поиска от Клиента да предостави гаранции на ChairsBG гаранции и/или обезпечения за добро изпълнение, които могат да бъдат под различна, предвидена в действащото законодателство форма – запис на заповед, банкова гаранция, залог и др. подобни, съобразно договореното и за сума равна на задължението.

VII. Други разпоредби

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни или допълвани едностранно от ChairsBG, като промените се обявяват в Интернет страницата на ChairsBG – www.chairs.bg. Датата на влизане в сила на промяната/допълнението се указва изрично, в случай че е различна от датата на обявяване в Интернет страницата на ChairsBG.

2. Търговските условия на Клиента не са приложими за ChairsBG, освен ако страните не уговорят писмено друго.

3. В уредените с тези общи условия случаи на прекратяване на договора, прекратяването има действие за напред и не засяга стоките, които са приети от Клиента преди датата на получаване на известието.

4. Съдебните спорове се уреждат пред родово компетентния съд в град София.

5. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.